אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל

מתני': ואלו הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו. ונמנו ורבו בית שמא על בית הלל ושמנה עשר דברים גזרו בו ביום:

גמרא : אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.... תנא ר' יהושע אונייא תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל. תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים.

עוד בנושא