לא נמנעו מלישא נשים - "האמת והשלום אהבו"

תא שמע: אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הילל בצרות ובאחיות, בגט ישן, ובספק אשת איש, ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף, ובשוה כסף, בפרוטה ובשוה פרוטה, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי; ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר "האמת והשלום אהבו".

רבי שמעון אומר: נמנעו הן מן הודאי ולא נמנעו מן הספק...

ומאי שנא מן הודאי? דאיסורא הוא. ספק נמי איסורא הוא! לא תימא מן הספק, אלא אימא מן הסתם, דמודעי להו ופרשי.

ומאי קא משמע לן? דאהבה וריעות נוהגים זה בזה.

 

עוד בנושא