חובת השמירה על כבוד האדם

עיקרון יסודי באמונה ובעבודתו של המאמין בבורא עולם הוא שהאדם נברא כבחיר היצירה. את מעמדו של האדם מגדיר הכתוב "כי בצלם אלוקים עשה את האדם", הגדרה עליונה זו מקנה לאדם לא רק את חשיבותו כבעל בחירה ואת יכולתו לשלוט בכל הבריאה, יש בה גם מחויבות ואחריות עליונה של האדם למעמדו ולכל הסובב אותו.

על מעמד זה אמרו חז"ל, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר "כי בצלם אלוקים עזה את האדם", ויש בהגדרה זו לא רק חביבות, אלא מחויבות להתייחס לאדם ולחייו כאל ערך עליון, וחשוב ביותר, שממנו תוצאות חיים לכל הבריאה כולה.

עצם צלמו של אדם מחייב התייחסות של כבוד כאל צלם אלוקים; ומכאן למדו חז"ל שיש לא רק לשמור על חיי אדם כערך עליון וחשוב ביותר, יש גם לשמור על גופו כפי ששומרים על צלם אלוקים. ועל כך האמר, שאין להשאיר תלוי על אץ משום שקללת אלוקים תלוי, עצם בזיון הגופה יש בה בזיון הבורא שברא את האדם בצלמו; ואם על הצלם הפיזי שאין בו חיים יש מחויבות של כבוד, קל וחומר שהאדם בחייו מכובד ויש להתייחס אליו כערך עליון המכובד ביותר המייצג את בוראו עלי אדמות.

גדלו של האדם וחביבותו כבחיר הנבראים עד שהוגדר כצלם אלוקים הוא בעיקר בכישוריו, בחירותו ובבחירתו החופשית. וכל פגיעה באדם, ולא רק פגיעה פיזית בגופו, כל פגיעה בחירותו, בבחירתו החופשית, בכישוריו ובהתפתחותו יש בה פגיעה ביסוד האמונה. וכך הגדירו חז"ל את גודל החיוב של שמירת כבוד הבריות עד שאמרו: "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה". מכאן, שכבוד האדם חשוב ממצוות אחרות שבדת, משום שיש בו פגיעה ביסוד האמונה ובבורא שהעריך את האדם בצלמו.

משה רבנו, מנהיג עם ישראל עוד לפני שקיבל את המנהיגות, הוכיח את גדלותו כמנהיג במפגש הראשון שלו עם העולם הפתוח. כשיצא מבית המלוכה פגש בשני אנשים ניצים המריבים זה עם זה, על אף שהיה זר וחסר סמכות לא יכל לראות את המריבה, וקרא לאחד "רשע למה תכה רעך". ולמדו מכאן חז"ל, שלא רק המכה נקרא רשע, אלא כל המרים יד על חברו הקרא רשע, משום שעצם הרמת היד, אף מבלי הפגיעה הפיזית, פגיעה היא במעמדו ובכבודו של האדם. כבוד האדם, חירותו וזכויותיו הם תנאי ראשוני לשלמות העולם והבריאה כולה נבראה לצורך האדם ושלמותו, וכל פגיעה בחירותו של האדם, בזכותו ובכבודו פגיעה בעולם כולו ופגיעה בבריאה כולה, פגיעה בבורא ובתפקידו של המאמין.

יש להחזיק טובה לארגון אמנסטי אינטרנשיונל ששומר על זכויות האדם. לצערנו, לא השכילה האנושות בכל הדורות לשמור על זכות חירותו וכבודו של האדם, ומדי פעם שומעים אנו על פגיעה בזכויות יסוד, בחירות ובכבוד האדם; יש לעודד ולחזק את ארגון אמנסטי אינטרנשיונל על פעילותו הברוכה, ולעשות ככל האפשר שכל אדם באשר הוא יחיה בכבוד, בחופש ובחירות מלאה, כי כבודו של האדם הוא כבוד העולם, ופגיעה באדם באשר הוא, היא פגיעה בעולם כולו, שהרי כל נפש עולם מלא היא.

בברכה,

אליהו בקשי דורון

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

עוד בנושא